Podnikatelská činnost Löw-Beerů

Firma Moses Löw-Beer, Svitávka

V roce 1838 koupil Moses Löw-Beer, původně židovský familiant z Boskovic, soukenickou valchu ve Svitávce a na jejím místě vybudoval v roce 1843 přádelnu vlny. Ovšem již o dva roky dříve, tedy v roce 1841, obdržel výnosem zemského gubernia jednoduché tovární oprávnění k provozu přádelny vlny. Tak byly položeny základy textilní firmy, která až do roku 1938 nesla název Moses Löw-Beer... více informací »

 

Firma Aron und Jakob Löw-Beer`s Söhne, Brněnec

Firmu původně založili (tehdy ještě pod názvem Aron und Jakob Löw-Beer) někdy kolem roku 1820 v Boskovicích bratři Aron a Jakob Löw-Beerovi. Předmětem jejich podnikání byl obchod s vlnou a zpracování vlněné příze. Postupně do podniku vstupovali i jejich synové a jeden z nich, Izák Löw-Beer, syn Jakoba, přenesl firmu roku 1854 do Brněnce. V tomto roce totiž, za vydatné finanční pomoci svého bratra Leopolda, koupil neprosperující papírnu, kterou v následujících letech přestavěl na přádelnu vlny.... více informací »