Firma Aron und Jakob Löw-Beer`s Söhne

Firmu původně založili (tehdy ještě pod názvem Aron und Jakob Löw-Beer) někdy kolem roku 1820 v Boskovicích bratři Aron a Jakob Löw-Beerovi.

Předmětem jejich podnikání byl obchod s vlnou a zpracování vlněné příze. Postupně do podniku vstupovali i jejich synové a jeden z nich, Izák Löw-Beer, syn Jakoba, přenesl firmu roku 1854 do Brněnce. V tomto roce totiž, za vydatné finanční pomoci svého bratra Leopolda, koupil neprosperující papírnu, kterou v následujících letech přestavěl na přádelnu vlny. Izák poté podnik neustále rozšiřoval, koupil i sousední konkurenční podnik a zavedl zde výrobu klobouků a fezů, kloboukového filcu a umělé vlny.

V roce 1877 firma expandovala do Brna, když zakoupila původní budovy továrny firmy Gebrüder Popper na ulici Ugartově č. 93 až 95 (dnes Václavská ul. č. 2). Byla zde umístěna pouze tkalcovna a úpravna, ostatní provozy se nacházely v Brněnci. Další rozšíření firmy následovalo zanedlouho poté, tentokrát se týkalo menší textilní firmy z nedalekého Rozhraní. V roce 1880 ji totiž v dražbě zakoupil (za 13 030 zl.) Arnold Löw-Beer a vytvořil z něj pobočný závod firmy v Brněnci. Z firmy se stala tovární přádelna vlny. Po roce 1915 byl však tento provoz přebudován na firemní elektrárnu.

“Nepotřebuji lidi, kteří se jdou k nám do podniku učit, ale kteří sami něco pro továrnu přinesou". Arnold Löw-Beer

 

Firma Aron und Jakob Löw-Beer`s Söhne - historické dokumenty a fotografie

V osmdesátých letech 19. století firmu postupně převzal Arnold Löw-Beer, který ji dále pozvedl. Koncem 19. století bylo ve všech čtyřech závodech (Brněnec - Eliščino údolí, Brněnec, Brno, Rozhraní) dohromady zaměstnáno na 1500 lidí. Základ výroby tvořily pánské látky v nejrůznější kvalitě, dámské látky, dále vlněný kloboukový filc. Značné procento výroby směřovalo do zahraničí, zejména do východního Středomoří a zemí jižní Ameriky. Firma se rovněž výrazně podílela na dodávkách pro potřeby armády. Stále narůstající podíl exportu na celkové výrobě vedl v roce 1929 k tomu, že sídlo celé firmy bylo z Brněnce převedeno do Brna na ulici Ugartovu č. 2 (dnes Václavská č. 2). V roce 1937 dosáhl podíl vývozu na celkové produkci firmy již 44%, vyváželo se nejvíce do Nizozemska, Švédska, Finska, Albánie, Švýcarska, Jugoslávie, Německa, USA, Belgie, Norska, Palestiny, Francie, Kolumbie, Peru, Mexika.

Rozvoj podniku lze doložit i tím, že v roce 1931 došlo ke zřízení odštěpného závodu v Berlíně (byl zrušen v roce 1937), o rok později v německé Chotěbuzi/Cottbusu (závod byl zrušen roku 1938). Firma měla i svou vlastní prodejní pobočku ve Vídni a dále několik sesterských společností ve velkých západoevropských městech (Supertex A.G. v Curychu, Royaltex A.G. v Paříži a Royaltex S.A. v Amsterdamu). Členové rodiny v této době vlastnili i další podniky, např. Perfect, obchodní společnost s textilem, spol. s r.o. nebo byli akcionáři firmy, např. Viktoria, a. s. pro gumový průmysl v Brně.

Brněnec v současnosti